Vân Nam, Trung Quốc bội thu hoa nhài

Tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, những người nông dân đang chuẩn bị cho một vụ thu hoạch hoa nhài bội thu.