Tình cảm kính trọng của bạn bè Indonesia với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Danh nhân văn hóa thế giới, là chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới.