17/03/2023 -  17/03/2023 19:44

Sửa luật căn cước công dân, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong các giao dịch

Cho ý kiến đối với dự án Luật Căn cước công dân sửa đổi, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc cần thiết sửa đổi Luật với 4 nhóm chính sách mà Chính phủ trình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ Căn cước công dân.