18/08/2021 -  18/08/2021 20:28

Indonesia: Bảo tàng Sóng thần ở tỉnh Aceh

Bảo tàng Sóng thần Aceh nằm ở thành phố Banda Aceh của Indonesia. Bảo tàng được thiết kế như một lời nhắc nhở mang tính biểu tượng về thảm họa sóng thần năm 2004. Đây cũng là nơi trú ẩn trong trường hợp thảm họa khẩn cấp và là một trung tâm giáo dục phổ biến kiến thức về giảm nhẹ thảm họa sóng thần và phòng ngừa thiên tai.