Đưa di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành trung tâm văn hóa xứng tầm

Cần phát huy giá trị theo hướng nào để di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một trung tâm văn hoá thực thụ? Đây là một trong những nội dung mà Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tập trung nghiên cứu và triển khai trong những bước đi sắp tới.