27/01/2021 -  27/01/2021 07:54

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Khẳng định kỳ tích phòng chống dịch của Việt Nam

Cùng với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19, những thành công của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng về giữ vững an ninh chính trị, ổn định và phát triển kinh tế, và nhất là công cuộc chống tham nhũng có những kết quả tích cực khiến người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.