Tin tức

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua

(VOVTV) - Thực hiện Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định; Quyết định của Khối trưởng khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Hướng dẫn của Sở về việc triển khai thực hiện tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên cơ sở những nội dung ký kết giao ước thi đua và kết quả thực hiện phong trào thi đua.

Tác giả Ánh Tuyết - Cửu Long
19/06/2023 13:46

Từ cuối năm 2022 đến nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2002; triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và kết quả thực hiện, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Là đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định có chức năng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội và thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định của pháp luật; dạy nghề, phục hồi về trí tuệ, khả năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật còn khả năng lao động, còn khả năng tiếp thu nghề để hòa nhập cộng đồng.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua - Ảnh 1.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định Đại Hội công đoàn lần thư II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm 2022 tập thể cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị đã đồng sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do đơn vị, ngành và địa phương phát động, từ đó các phong trào thi đua của đơn vị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm đã khơi dậy và động viên được tinh thần thi đua yêu nước, tính chủ động sáng tạo, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề cho đối tượng.

Kết quả trong năm 2022, Trung tâm đã Bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng là 164/160 đối tượng, đạt 102%. Số đối tượng trẻ em khuyết tật học nghề - PHCN là 103/90 đối tượng, đạt 114%. Cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của ngành của đơn vị.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua - Ảnh 2.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua - Ảnh 3.

Tổ chức triển khai công tác tuyển nhận các cháu khuyết tật vào học nghề tại Trung tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định đã triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Quản lý nuôi dưỡng cho các diện đối tượng Bảo trợ xã hội, dạy nghề PHCN cho học viên là trẻ em khuyết tật. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã chăm sóc, nuôi dưỡng; dạy nghề PHCN và thực hiện trợ giúp xã hội cho 241 đối tượng.

Thực hiện chương trình dạy nghề may và nghề mộc, phục hồi chức năng ngôn ngữ và thể chất cho đối tượng theo chương trình kế hoạch luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng. Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, tư vấn tìm việc làm cho đối tượng hết thời hạn ra khỏi Trung tâm.

Về công tác cán bộ, Cơ quan thường xuyên giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ nhân viên, duy trì họp, giao ban và triển khai đánh giá các mặt công tác thống nhất và dân chủ trong hoạt động cơ quan. Chỉ đạo đạo cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tâm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua - Ảnh 4.

Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 của Trung tâm là tập trung sức lực tranh thủ mọi sự giúp đỡ tạo điều kiện của Trung ương của tỉnh, của Sở đầu tư cơ sở vật chất. Đẩy mạng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, ổn định tổ chức theo mô hình Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, nâng cao số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý, điều trị PHCN và dạy nghề cho các đối tượng. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chính sách trợ giúp xã hội để triển khai tổ chức thực hiện.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua - Ảnh 5.

Hội Nghị tiên tiến điển hình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định.

Thực hiện tốt các chủ trương của ngành, mục tiêu của đơn vị. Tiếp nhận đủ số lượng đối tượng BTXH vào nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật học nghề theo chỉ tiêu, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Bám sát diễn biến của dịch bệnh, thời tiết để từ đó xây dựng kế hoạch và biện pháp để phòng chống đảm bảo tuyệt đối an toàn tại trung tâm. Tổ chức triển khai công tác tuyển nhận các cháu khuyết tật vào học nghề tại Trung tâm. Cập nhật, bổ sung giáo trình, giáo án phục vụ công tác dạy văn hóa PHCN, tổ chức các hoạt động trong dịp tết Trung thu. Kiện toàn chức danh lãnh đạo một số phòng của đơn vị khi đủ điều kiện. Triển khai tổng kết, bình xét thi đua đánh giá cán bộ, tổng kết năm 2023 đảm bảo chất lượng theo đúng quy định.

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ý kiến của bạn