Tin tức

Hà Nội tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức

(VOVTV) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2024-2026.

Tác giả Huy Nam/VOV1
19/09/2023 11:07

Theo đó, Hà Nội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2022-2026, theo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương. Đến năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức của khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội có số lượng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; Đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sang tự chủ tài chính, giai đoạn 2022-2025…

Lộ trình thực hiện đối với biên chế công chức năm 2024 và năm 2025 là tinh giản 1,5% biên chế, năm 2026 là tinh giản 2% biên chế; đối với biên chế viên chức thực hiện giảm tối thiểu 2% viên chức lương từ ngân sách nhà nước mỗi năm.

Ý kiến của bạn