Tin tức

Bổ nhiệm Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

24/08/2023 10:18

Ngày 23/8, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/QĐ-VPCTN Về việc bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước.

Bổ nhiệm Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 1.

Bổ nhiệm Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký; Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-CTN ngày 14/6/2018 của Chủ tịch nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước; Căn cứ ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 7506-CV/VPTW ngày 7/8/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm Thư ký đồng chí Chủ tịch nước; Căn cứ ý kiến của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/QĐ-VPCTN bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh, sinh năm 1981, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ý kiến của bạn